Usmernenie pre zabezpečenie cielenej regulácie živočíšnych škodcov v obciach
v územnom obvode Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Obce majú nezastupiteľnú úlohu v prevencii prenosných ochorení a s tým súvisiacou reguláciou živočíšnych škodcov v minulosti známou pod názvom dezinsekcia – ničenie hmyzu a deratizácia – ničenie hlodavcov. Legislatívny základ Úlohy obcí, ktoré by sa mali aktívne podieľať na regulácii živočíšnych škodcov je zakotvená v nasledovnej legislatíve: Reguláciu živočíšnych škodcov usmerňuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.140/2008 Z. z. (ďalej len zákon 355/2007 Z. z.) a to v §12 ods.2 písm. e), kde sa uvádzajú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, ktorými sú dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.
Povinnosťou obcí je podľa tohto zákona plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ).
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 4 ods. 3 písm. k) uvádza, že obec utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a § 6 umožňuje vytvárať všeobecné záväzné nariadenie obce – obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia.
Nariadenie č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín v
PRÍLOHE I – Prvovýroba
V časti A: Všeobecné hygienické ustanovenia pre prvovýrobu a súvisiace činnosti
Kapitola II. Hygienické ustanovenia v ods. 5 nariaďuje:
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí produkujú alebo zberajú rastlinné produkty, musia prijať, ako je vhodné, primerané opatrenia – aby sa, pokiaľ je to možné, zabránilo tomu, aby zvieratá a škodce spôsobovali kontamináciu.

V PRÍLOHE II – Všeobecné hygienické požiadavky pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v
Kapitole I – Všeobecné požiadavky na potravinárske priestory v bode 2. Usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov nariaďuje:
Umožňovať správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii, a najmä kontrolu škodcov. Praktická realizácia Podkladom pre opatrenie na predchádzanie prenosným ochoreniam je nahlásenie zvýšeného výskytu živočíšnych škodcov občanmi obce alebo vykonanie prieskumu s cieľom zistenia zvýšeného výskytu živočíšnych škodcov na území alebo časti územia obce s oznámením zistenej skutočnosti RÚVZ. RÚVZ po overení uvedenej skutočnosti uloží obci opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a to vykonanie regulácie živočíšnych škodcov. Obec výberovým konaním poverí fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť vykonaním regulácie živočíšnych škodcov. Uvedené fyzické a právnické osoby sú pri výkone regulácie živočíšnych škodcov povinné postupovať podľa § 52, ods. 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. Fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré skladujú potraviny a zložky na ich výrobu na území obce sú v súlade s § 10, ods.1, písm. a) zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách povinné zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov. Fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia na území obce sú v súlade s § 52, ods.1, písm. j) zákona NR SR č.355/2007 Z. z. a § 14, ods.4 vyhlášky MZ SR č.259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia povinné zabezpečiť vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Obec vydá nariadenie vykonať reguláciu živočíšnych škodcov prostredníctvom verejnej vyhlášky.
Obec kontroluje výkon regulácie živočíšnych škodcov a jej efektívnosť, pri čom spôsob vykonania kontroly môže konzultovať s pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica. Spracoval: MUDr. Pavol Lokša
Vedúci odd. prevencie nemocničných nákaz, dezinfekcie a sterilizácie a regulácie živočíšnych škodcov
RÚVZ Banská Bystrica

http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2010/usmernenie_ddd.php